جنبش شورایی و حزب انقلابی (بخش دوم)

پایتخت‌های سرخ بلافاصله به دنبال انقلاب ۱۹۱۷ روسیه سه «پایتخت سرخ» پدیدار شد؛ یعنی مراکزی که هر یک به درجات

ادامه

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری

تام کارتر برگردان: آرام نوبخت ملاحظۀ مترجم: در طول یک سال اخیر جنبش کارگری ایران به چنان سطحی از پیشروی

ادامه

صنعت ملی شده و مدیریّت کارگری

لئون تروتسکی تاریخ نگارش: مه یا ژوئن ۱۹۳۸٫ منبع: بین الملل چهارم ]نیویورک[، جلد ۷، شمارۀ ۸، اوت ۱۹۴۶، صص. ۲۳۹، ۲۴۲٫ ترجمه به انگلیسی: دونکن فرگوسن ترجمه از

ادامه