مرگ برژینسکی، معمار فاجعۀ افغانستان، در سن ۸۹ سالگی

بیل فان آوکن / برگردان: آرام نوبخت زیبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیتی پرزیدنت جیمی کارتر و حامی درازمدت یک استراتژی تهاجمی

ادامه