مفهوم و ضرورت حزب پیشتاز انقلابی (از سند اصول و اهداف)

انقلاب سوسیالیستی، نخستین انقلاب در طول تاریخ بشر خواهد بود که قرار است به طور «آگاهانه» و با «برنامه» صورت

ادامه

دمکراسی و دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا (بحث آزاد)

جولیان جلالیان:«دیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده است. برای اینکه دیکتاتوری با دموکراسی در تضاد است . تاریخ را باید دوباره

ادامه

فعالیت حرفه‌ای و کادر حرفه‌ای (از سند اصول واهداف)

حزب برای پیشبرد مبارزه باید دارای کادرهای ورزیده و حرفه‌‌ای باشد‌‌‌‌. کادرهایی که بتوانند در سرد و گرم روزگار، خود

ادامه