برای آزادی رفیق آرش دوست حسین

    آرش به عنوان یک نمونۀ خلاف جریان نسبت به اغلب پناهنده‌های ایرانی، با روحیۀ سرکشش از بسیاری جهات

ادامه

استراتژی ازهم­گسیختۀ امپریالیسم در منطقه (بخش اول)

سرژ جوردنبرگردان: آرام نوبخت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش)، با گذشت یک سال از تسخیر شهر «موصل» و اعلام

ادامه

بیرون راندن داعش از کوبانی: آیا پایان محاصرۀ کوبانی، موج را علیه داعش برخواهد گرداند؟

  سرژ جردن برگردان: آرام نوبخت «دولت اسلامی عراق و شام»، موسوم به «داعش»، سوگند یاد کرده بود که «عید

ادامه

بیانیۀ «آلترناتیو سوسیالیستی» ترکیه دربارۀ تحولات کوبانی

بیانیه ای از گروه «آلترناتیو سوسیالیستی» (شاخۀ «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» در ترکیه) به دفاع از کوبانی و دیگر مردمان در

ادامه

خودمختاری دمکراتیک در روژاوا و ساختار مدیریتی و تصمیم گیری آن

در حاشیۀ مبارزات کوبانی و مطرح شدن بحث «خودگردانی دمکراتیک»، لازم دیدیم که صرفاً برای آشنایی خودمان و همین طور

ادامه