گفتگوی و.ا. لنین با محمد ولی خان، سفیر ویژۀ افغانستان

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه گفتگوی و.ا. لنین با محمد ولی خان، سفیر ویژۀ افغانستان، به تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۱۹ انتشار: پراودا، شمارۀ ۲۳۲ و

ادامه