بحران روبه‌رشد ورشکستگی در صنعت نفت و گاز جهانی

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه گابریل بلک / برگردان: آرام نوبخت بهای پایین نفت، ورشکستگی ده‌ها شرکت نفتی و گازی مهم را از سال ۲۰۱۵

ادامه