اصول دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا (۱۹۱۸)

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه تروتسکی برگردان: آرام نوبخت ما به عنوان مارکسیست ها، هرگز بُت پرستان دمکراسی صوری نبوده ایم. در جامعۀ طبقاتی، نهادهای

بیشتر بخوانید