اول ماه مه ۲۰۱۶: بحران اتحادیۀ اروپا و حرکت به سوی جنگ

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پیتر شوآرتس / برگردان: آرام نوبخت اتحادیۀ اروپا در بحران عمیق و وضعیت ازهم پاشیدگی سریع قرار دارد. پس از

ادامه