حزب توده و دینامیسم طبقاتی انقلاب ایران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه کیث جونز/ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت ارزیابی تاریخ حزب توده به‌عنوان عقبۀ حزب کمونیست ایران از حوصلۀ این مطلب خارج

ادامه

مذهب در شوروی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه پال دیکسن ترجمه: کیوان نوفرستی و آرام نوبخت مقالۀ زیر که نخستین بار در سال ۱۹۴۵ به رشتۀ تحریر درآمده

ادامه

بنیادگرایی دینی: از میان بحث‌های فیس بوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پرسش: علل رشد بنیاد گرایی اسلامی در منطقه و آلترناتیو چپ در مقابل آن چیست؟ پاسخ: مختصراً باید اشاره کنم

ادامه