«احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری»

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه معرفی کتابی از اندرو کلیمن  مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان آن چه اندرو کلیمن در اثر مهمّ اخیر خود نشان

بیشتر بخوانید