بحثی دربارۀ آزادی و دمکراسی: مباحثات فیسبوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه مسأله این جاست که هرگز نمی توان با حذف بار طبقاتی «آزادی»، از «آزادی» به عنوان یک مفهوم انتزاعی و

بیشتر بخوانید