جزوه: برنی ساندرز سوسیالیسم بورژوایی (۲)

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

پودموس: احیای دوباره رفرمیسم چپ

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

جزوه: سرمایه‌داری و نژادپرستی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

جزوه- حملات تروریستی پاریس: ریشه‌ها و وظایف جنبش کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

جزوه تروتسکی: انقلاب اسپانیا (۱۹۳۱-۱۹۳۹)

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت فایل PDF

ادامه

انقلاب اکتبر: نقدی به مواضع بینا داراب‌زند

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه متن سخنرانی آرام نوبخت در جلسۀ احیای مارکسیستی با سلام به رفقای حاضر در جلسه، ابتدا در توضیح این که

ادامه