ملاحظاتی بر مطلب «بلشویک‌ها و اسلام»

آرام نوبخت مطلب «بلشویک ها و اسلام: حقوق مذهبی» که ترجمۀ فارسی آن در اختیار مخاطبین قرار گرفت، پاره ای

ادامه

بلشویک‌ها و اسلام: حقوق مذهبی

دِیو کراوچ / برگردان: آرام نوبخت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، در امپراتوری ای به وقوع پیوست که میزبان ۱۶ میلیون مسلمان،

ادامه