«پُست مدرنیسم» و بازگشت «اَبَرروایت»

اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت موج مدّ مبارزۀ اجتماعی در سرتاسر جهان، روشنفکران ضدّ مارکسیستی را که ادعا داشتند

ادامه

دربارۀ دیالکتیک و تضاد

طرح سؤال در صفحۀ «مباحثات مارکسیستی»: اعتقاد به دیالکتیک یکی از پایه های اصلی مارکسیسم است، اما به اعتقاد مارکس

ادامه