از «انقلاب سیاسی» تا همکاری: وعدۀ همکاری ساندرز و وارن با ترامپ

پتریک مارتین و جوزف کیشور / برگردان: آرام نوبخت دو فرایند سیاسی هم زمان در امریکا در حال رخ دادن

ادامه

پایان «کنوانسیون ملی دمکرات ها» و سرخوردگی چپ رفرمیست

آرام نوبخت و امید علی­زاده با خاتمۀ «کنوانسیون ملی دمکرات»ها در همین هفته، دو حزب اصلی سرمایه داری امریکا رسماً

ادامه

پایان سوزناک و قابل پیش‌بینی «انقلاب سیاسی» ساندرز

پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت برنی ساندرز، دست آخر کمپین ریاست جمهوری خود را به پایان رساند؛ ولی نه

ادامه

ساندرز: قهرمان رفرمیسم چپ

آرام نوبخت تابستان سال پیش بود که سناتور برنی ساندرز توانست با گرفتن ژست مخالفت سرسختانه با وال استریت و

ادامه

ساندرز و سوسیالیسم

بری گری / برگردان: آرام نوبختطی کارزار کنونی انتخابات ریاست جمهوری امریکا که تصوّرات عمومی را به چالش کشیده و

ادامه