مفهوم و ضرورت جناح در سنت بلشویسم

آرام نوبخت و نضال تمدن «جناح» از آن دست مفاهیم سیاسی و تشکیلاتی است که از زمان عروج استالینیسم، به‌عنوان

ادامه