دو نوشته از لنین دربارۀ افشای اسرار معاملاتی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه مقدمهٔ مترجم : دو ماه پس از انقلاب فوریه، در دوران حکومت موقت بورژوازی، درحالیکه توازن قوا هنوز به نفع

ادامه

پیرامون اهمیت برنامه و مطالبات انتقالی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه دریافت و مطالعۀ فایل PDF

ادامه

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه با توجه به اهمیت بحث مفهوم برنامه و مطالبات انتقالی به خصوص در شرایط کنونی، ترجمۀ نوشتۀ تروتسکی زیر عنوان

ادامه