دو نوشته از لنین دربارۀ افشای اسرار معاملاتی

مقدمهٔ مترجم : دو ماه پس از انقلاب فوریه، در دوران حکومت موقت بورژوازی، درحالیکه توازن قوا هنوز به نفع

ادامه

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه

با توجه به اهمیت بحث مفهوم برنامه و مطالبات انتقالی به خصوص در شرایط کنونی، ترجمۀ نوشتۀ تروتسکی زیر عنوان

ادامه