برگی از تاریخ: فراخوان مژرایونتسی به اعتصاب عمومی در فوریۀ ۱۹۱۷

پیش به سوی اعتصاب عمومی علیه حاکمیت مطلقه: بیانیۀ گروه مژرایونتسی / کیوان نوفرستی یک‌صد سال پیش در روز ۱۲

ادامه

چاوز: میراثدار «سوسیالیسم»؟

مراد شیرین ترجمه: کیوان نوفرستی کم­تر رئیس جمهوری است که مرگ وی، به ویژه پس از بالغ بر یک دهه حاکمیت

ادامه

دوراهی خونین در سوریه

لِوِنت توپراک مترجم: کیوان نوفرستی از اواخر ماه ژوئیه به این سو، تغییرات مهمی در رویدادهای کنونی سوریه درحال وقوع

ادامه

رژیم ایران و تشدید اقدامات شووینیستی بر ضدّ مهاجرین افغان

مراد شیرین ترجمه: کیوان نوفرستی رژیم کنونی به‌­اصطلاح “ضدّ امپریالیست” ایران باری دیگر نشان داده است که چقد قدر خوب

ادامه