دربارۀ ضرورت رعایت مسائل امنیتی و اصول مخفی­کاری

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه آرام نوبخت از آن جا که نخستین و به باور من مهم ترین درس سوسیالیسم، برنامه ریزی، دیسیپلین و فعالیت

بیشتر بخوانید