لومپن پرولتاریا: خصلت‌ها و کنش‌های اجتماعی آن

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه کیوان نوفرستی برای مارکسیست ها، مسألۀ تعریف طبقاتی “لومپن پرولتاریا”، به هیچ رو یک مسألۀ آکادمیک نیست. بلکه شناخت این

بیشتر بخوانید