گزارش سازمان جهانی کار: افزایش بیکاری جهانی جوانان برای نخستین بار در سه سال گذشته

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نایلز نیمث / برگردان: آرام نوبخت شمار جوانان بیکار در ردۀ سنّی ۱۵ تا ۲۴ سال، امسال با نخستین افزایش

ادامه