بیماریِ سرمایه‌داری و درمان آن

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه ک. خان / ترجمه آزاد: آرام نوبختدر آن مقطعی که مارکس و انگلس «مانیفست کمونیست» را نوشتند، طبقۀ سرمایه دار

ادامه

سرمایه‌داری و بحران ابولا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه به بهانۀ گذشت دو سال از اپیدمی ابولا… نایلز ویلیامسن / برگردان: آرام نوبخت «ابولا ۴۰ سال پیش ظاهر شد.

ادامه

سرمایه‌داری در بن‌بست

زمان تقریبی مطالعه متن ۱ دقیقه

ادامه